Tityus ythieri Lourenco, 2007 (Buthidae) opisany został na podstawie 6 osobników odłowionych w Ekwadorze, jest najprawdopodobniej endemiczny dla amazońskich wyżynnych lasów deszczowych w prowincji Morona-Santiago. Wśród osobników tych była jedna samica uznana za holotyp, dwa samce oraz trzy samice określone jako paratypy - wszystkie odłowione ze wspomnianych terenów. Informacja o występowaniu w Peru była błędna.

Kovarik et al., 2009 uznał wyżej omawiany gatunek za synonim T. magnimanus Pocock, 1897, podpierając się udanymi próbami z krzyżowaniem obu taksonów, różnicami morfologicznymi oraz porównywaniem DNA. Wszystko odbyło się z udziałem osobników (oraz ich potomków) otrzymanych od Ythiera, które były potomstwem typowych sztuk. Jednakże osobniki te okazały się być źle zidentyfikowanymi przedstawicielami T. falconensis González-Sponga, 1974 (aktualnie synonim T. magnimanus Pocock, 1897). Poprawnie oznaczone osobniki otrzymało jedynie dwóch hodowców, którym nie udało się doprowadzić do rozrodu. Wynika z tego, że Kovarik nie miał nigdy do czynienia z T. ythieri, więc uznanie go za synonim T. magnimanus było bezpodstawne. W obecnej publikacji zostało to więc cofnięte oraz poparte nowym argumentem - znacznymi różnicami w długości rozwoju. Aktualnymi również pozostają różnice morfologiczne przedstawione w początkowej deskrypcji.

Samce osiągnęły dorosłość po 4 wylinkach (L5), co zajęło 18-20 miesięcy. Samice natomiast potrzebowały jednej wylinki więcej i 21-22 miesięcy. Samice wydają mioty po 5-6 miesiącach, w ilości 13-20 młodych, możliwe jest również wydanie kilku miotów po jednym dopuszczaniu. Niestety śmiertelność wśród młodych jest znaczna, co związane może być z trudnymi do odwzorowania warunkami w jakich gatunek ten występuje w naturze. Dla porównania rozwój T. magnimanus trwa 4-9 miesięcy u samców, a 5-8 u samic. Rozwój ciąży trwa 3 miesiące.

Jest to gatunek średniego rozmiaru, samce dorastają do 5 cm, samice do 6 cm. Ubarwienie czerwono-żółte - bladsze od spokrewnionych T. magnimanus czy T. elizabethae Lourenço, 2005. T. ythieri odróżnić od gatunków tych odróżnić możemy również dzięki następującym cechom:
  • samce posiadają 20-21 zębów na pektynach, samice 18-21 - u T. elizabethae liczba ta waha się od 15 do 16,
  • lamella u podstawy pektyn jest dużo szersza,
  • ząb subakularny jest krótszy,
  • carinae na grzbietowej stronie segmentów od II do IV metasomy występuje w 1-3 rzędach mocno zaznaczonych granulacji - u pozostały gatunków znacznie słabiej jest ona zaznaczona.

Bibliografia:
  • Ythier, E. 2011. Additional biological data on Tityus ythieri Lourenço, 2007. Le bulletin d’Arthropoda. 2011(44):3-7.
  • Lourenco, W.R. 2007. A new species of Tityus Koch, 1836 from Ecuador: the first element of the ‘Tityus androcottoides’ subgroup for this country. Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 14 (176): 375-384.

Źródło: scorpiones.pl.